Algemene Voorwaarden Rebro Transport Service B.V.

Algemene Voorwaarden Rebro Transport Service B.V.

Artikel 1: Algemene bepalingen.

1.1 Onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan: Rebro Transport Service B.V. gevestigd aan de Kraaihei 34 te (4715 RV) Rucphen, en al hun dochterondernemingen alsmede voor alle aan hen gelieerde (al dan niet buitenlandse) ondernemingen, gezamenlijk aangeduid als “Rebro Transport”.

1.2 Onder ‘opdrachtnemer’ wordt verstaan: iedere (rechts)persoon die van Rebro Transport, alsmede voor alle aan hen gelieerde (al dan niet buitenlandse ondernemingen, gezamenlijk aanduid als “Rebro Transport”, de opdracht aanneemt tot het vervoeren of het doen vervoeren van goederen, dan wel tot een andersoortige prestatie, en daartoe met deze een overeenkomst sluit.

1.3 Onder ‘vervoersovereenkomst’ wordt in deze voorwaarden verstaan: een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt jegens de opdrachtgever tot het vervoeren van goederen.

1.4 Onder ‘expeditie overeenkomst’ wordt in deze voorwaarden verstaan: een overeenkomst tot het doen vervoeren van goederen waarbij opdrachtnemer zich verbindt jegens de opdrachtgever tot het sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer met derden met betrekking tot de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken.

1.5 Onder ‘voorwaarden’ wordt verstaan: de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst, waaronder begrepen deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: de ‘Algemene Voorwaarden’) gelden voor Rebro Transport Service B.V., Rebro Transport Service Holding B.V. en al hun dochterondernemingen alsmede voor alle aan hen gelieerde (al dan niet buitenlandse) ondernemingen, gezamenlijk aangeduid als “Rebro Transport”.

2.2 Tenzij van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op alle door Rebro Transport afgegeven offertes en/of opdrachtbevestigingen alsmede op alle overeenkomsten met Rebro Transport, alsmede op alle werkzaamheden die een andere dochteronderneming en/of aan Rebro Transport gelieerde onderneming en/of derden uitvoert, respectievelijk uitvoeren.

2.3 Indien éénmaal onder toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden is gecontracteerd, zijn de Algemene Voorwaarden zonder uitzondering ook van toepassing op toekomstige door Rebro Transport af te geven offertes en opdrachtbevestigingen en toekomstige overeenkomsten met Rebro Transport. De Algemene Voorwaarden worden alsdan geacht tussen partijen bekend en geaccepteerd te zijn.

2.4 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden van de opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook al worden deze genoemd in de aan Rebro Transport verstrekte opdracht. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is Rebro Transport niet gebonden aan, in de aanvaarding door de opdrachtnemer voorkomende afwijkingen. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts schriftelijk geschieden, en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

Artikel 3: Door Rebro Transport gehanteerde branchevoorwaarden en/of -condities.

3.1 Naast de Algemene Voorwaarden zijn van toepassing de laatste versies van de navolgende algemene branchevoorwaarden en/of -condities:
a. Bij nationaal vervoer over de weg: de Algemene Vervoercondities (AVC 2002);
b. Bij internationaal vervoer over de weg: het CMR-Verdrag. Ingeval van internationaal vervoer werken de Algemene Vervoercondities 2002 aanvullend op het CMR-verdrag;
c. Op expeditiewerkzaamheden: de Nederlandse Expeditievoorwaarden – algemene voorwaarden van de Fenex;
d. Op opslag en bewaarneming: de Algemene Opslagvoorwaarden, uitgegeven door Stichting Vervoeradres;
e. Op Physical Distribution activiteiten: de Physical Distribution Voorwaarden, uitgegeven door Stichting Vervoeradres;
f. Koop en Verkoop: Incoterms 2010.

3.2 Voor zover enige bepaling van voornoemde algemene branchevoorwaarden en/of – condities strijdig zou zijn met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, gaat de bepaling van deze Algemene Voorwaarden voor.

Artikel 4: Opdrachten.

4.1 Alle opdrachten van Rebro Transport dienen als één geheel te worden beschouwd en zijn geldig gedurende 30 dagen of zoveel langer of korter als daarin wordt aangegeven, doch worden steeds geheel vrijblijvend gedaan. Er komt eerst een overeenkomst tot stand tussen partijen nadat opdrachtnemer de aanvaarding van de opdrachtgever heeft bevestigd.

4.2 De opdrachtnemer zal het door hem in te zetten materieel goed onderhouden en verzorgen. Op het materieel mogen geen uitgesproken of stuitende beelden of teksten worden getoond.

4.3 Indien opdrachtnemer wegens werkzaamheden voor derden ritopdrachten niet kan uitvoeren, zal hij een en ander tijdig aan opdrachtgever meedelen. Wanneer de rit door vervoerder wordt aanvaard mag de vervoerder de rit niet verder uitbesteden.

4.4 Opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden, met inbegrip van Nederlandse en buitenlandse (overheids)instanties, die het gevolg zijn van of samenhangen met de werkzaamheden die de vervoer heeft verricht in het kader van deze overeenkomst.

4.5 Opdrachtnemer is verplicht om terzake van de verrichte werkzaamheden aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, waaronder begrepen de inhouding en afdracht van (loon) belastingen, verschuldigde premies werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Vervoerder zal opdrachtgever vrijwaren tegen alle aanspraken welke kunnen voortvloeien uit niet-naleving van bedoelde wettelijke voorschriften.

4.6 Vervoerder zorgt ervoor dat de auto wordt bemand met een voldoende gekwalificeerde chauffeur.

Artikel 5: Prijzen.

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. Ze zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren, waaronder onder andere, doch niet beperkt tot, dieselprijzen, maut en CAO lonen.

5.2 Rebro Transport is bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van een na de aanbieding c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst opgetreden stijging van bedoelde prijsbepalende factoren te verhogen of te verlagen, ook al was deze stijging voorzienbaar. De opdrachtnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de prijsstijging of prijsdaling.

Artikel 6: Betalingen

6.1 De betalingstermijn bedraagt steeds uiterlijk 60 dagen na datum binnenkomst factuur. Rebro Transport accepteert geen door de opdrachtnemer genoemde betalingstermijnen.

6.2 Binnen 7 dagen na levering, dient U onder vermelding van het dossiernummer de afgetekende CMR, lieferschein en palletbon te mailen naar cs@rebrotransport.nl Indien wij binnen 7 dagen geen documenten ontvangen kunnen wij u €25,00 administratiekosten in rekening brengen per dossier.

6.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die door Rebro Transport worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de opdrachtnemer. 

6.6 Voor zover niet voorzien in deze Algemene Voorwaarden zijn op dit artikel van aanvullende toepassing (de meest recente versie van) de Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden. Bij tegenstrijdige bepalingen gelden onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 7: Privacy en verwerking persoonsgegevens.

7.1 De opdrachtgever is verplicht alle (douane)documenten aan opdrachtnemer te verschaffen welke noodzakelijk zijn voor een correcte nakoming van de overeenkomst.

7.2 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het laden en lossen van de goederen op de locaties van de opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.3 De opdrachtgever is verplicht alle informatie te verschaffen waarvan hij weet of redelijkerwijs dient te vermoeden dat dit van belang is voor opdrachtnemer, onder andere doch niet beperkt tot een globale indicatie van de waarde van de te vervoeren goederen en specifiek te nemen veiligheids- en/of hygiënemaatregelen.

7.4 De opdrachtgever is eveneens verplicht voor aanvang van het vervoer bijzondere instructies te verschaffen welke noodzakelijk kunnen zijn voor opdrachtnemer.

7.5 De opdrachtgever is verplicht bij het vervoer van goederen met een hogere waarde dan de verzekering van opdrachtnemer dekt een aanvullende goederenverzekering af te sluiten. De kosten hiervoor blijven voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1 Ten aanzien van de activiteiten waarop de in artikel 3 genoemde branchevoorwaarden en/of condities van toepassing zijn, wordt de aansprakelijkheid van Rebro Transport, door die branchevoorwaarden en/of –condities bepaald. Indien de aansprakelijkheid van Rebro Transport niet is aangetoond, noch vastgesteld is wat de omvang van de schade is, dan is Rebro Transport niet aansprakelijk, tenzij de opdrachtnemer aantoont dat de schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

8.2 Rebro Transport is niet aansprakelijk voor gevolgschade bestaande uit onder andere, doch niet beperkt tot, bedrijfsstoring en/of derving van inkomsten door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtnemer dient zich desgewenst zelf tegen deze schade te verzekeren.

8.3 Rebro Transport is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens laden of lossen, noch voor schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer.

8.4 Opdrachtnemer is ook niet aansprakelijk indien de Rebro Transport niet voldoet aan de in artikel 7 genoemde verplichtingen.

Artikel 9: Ontbinding

9.1 Indien de opdrachtnemer nalatig is en/of blijft enige op hem rustende verplichting jegens Rebro Transport na te komen, of in geval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie, heeft Rebro Transport het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Het bovenstaande laat onverlet het recht van Rebro Transport om schadevergoeding te vorderen.

9.2 Opdrachtnemer onthoudt zicht gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na het eindigen van de overeenkomst, ongeacht de reden van beëindiging, van ieder zakelijk contact direct of indirect, al dan niet tegen een vergoeding, met de relaties van de opdrachtgever welke bestonden ten tijde van de looptijd van deze overeenkomst, anders dan in de uitvoering van de opdrachten in het kader van deze overeenkomst. De opdrachtnemer is gehouden in voorkomende gevallen de betreffende relatie op de hoogte te stellen van deze verplichting. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle gegevens die hem met betrekking tot voornoemde relatie bekend zijn. Opdrachtnemer zal zich in dat verband onthouden om hetzij gedurende de looptijd van de overeenkomst, hetzij na beëindiging hiervan op enigerlei wijze aan derde direct of indirect, in welke vorm dan ook enige mededeling te doen van of over bijzonderheden inzak de relatie betreffende. Bovenstaande geldt niet voor zover die gegevens verstrekt dienen te worden in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Indien opdrachtnemer deze bepaling overtreedt, verbeurt hij dadelijk en ineens een opeisbare boete van € 25.000,- (exclusief BTW) zonder dat ingebrekestelling of sommatie vereist zal zijn, onverminderd zijn gehoudenheid tot betaling van een volledige schadevergoeding aan opdrachtgever, indien de schade meer dan gemeld boete bedrag mocht belopen en onverminderd alle overige rechten van opdrachtgever waaronder het recht om de vervoerder aan te spreken op grond van een onrechtmatige daad actie.

Artikel 10: Privacy en verwerking persoonsgegevens.

10.1 Rebro Transport is toegewijd aan het respecteren en beschermen van de privacy en de veiligheid van persoonsgegevens.

10.2 Rebro Transport verwerkt de in het kader van de overeenkomst verstrekte persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en voor een goede dienstverlening. Rebro Transport verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: de ‘AVG’).

10.3 Rebro Transport heeft in verband hiermee een privacy statement opgesteld, welke is te raadplegen op privacy statement . Dit privacy statement maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.

10.4 De door Rebro Transport verwerkte persoonsgegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de in het privacy statement uitgewerkte verwerkingsdoeleinden en niet langer dan wettelijk is toegestaan.

10.5 De opdrachtnemer zal wanneer hij persoonsgegevens verwerkt, de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan geldende privacywet en -regelgeving.

10.6 Bij verzoeken en/of klachten van betrokkenen en/of toezichthoudende autoriteiten, bij ontdekking van een mogelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens (‘datalek’) dan wel bij verplichtingen tot het delen van persoonsgegevens met derden en/of verplichtingen anderszins in het kader van de privacy, zal de opdrachtnemer, indien deze aangelegenheden ook Rebro Transport aangaan, Rebro Transport hierover zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24 uur informeren.

10.7 De opdrachtnemer zal geadresseerden informeren omtrent de doorgifte van hun persoonsgegevens en vrijwaart Rebro Transport voor alle vorderingen, boetes en/of kosten voortvloeiende uit het niet voldoen aan geldende privacywet en -regelgeving door de opdrachtnemer.

Artikel 11: Toepasselijk recht / bevoegde rechter bij geschillen

11.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Trb. 1981, 184; 1986, 61) wordt echter uitdrukkelijk uitgesloten.

11.2 Alle geschillen, voortvloeiende uit Rebro Transport’s aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

11.3 Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek c.q. leidend. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23062177 d.d. 10 oktober 2018.

 

Privacy Verklaring Rebro

Zoals elk ander bedrijf vraagt ook REBRO c.s. gegevens van u. Zoals bijvoorbeeld adres gegevens of betalingsgegevens. Dan vraagt u zich wellicht af wat er met deze gegevens gebeurt.

Waarom heeft Rebro een privacyreglement?

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben medewerkers van Rebro gegevens nodig. Rebro draagt ervoor zorg dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Rebro houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, de dienstverleningsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte (wettelijke) vereisten.

Deze gegevens zijn natuurlijk van vertrouwelijke aard. Rebro ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden beschermd en dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In onze privacyverklaring staat wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij ze bewaren en hoe lang ze bewaard worden.

Welke gegevens worden door Rebro bijgehouden?

Rebro beschikt over gegevens van elke opdrachtgever die klant is bij ons. Rebro verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die aan Rebro worden verstrekt. Rebro zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Daarnaast beschikken wij over gegevens van onze eigen werknemers die bij ons in dienst zijn.

Welke medewerkers van Rebro kunnen uw gegevens inzien?

U kunt alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw privacy, maar natuurlijk ook die van anderen. Rebro stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

Slechts de directie en HR verantwoordelijke van Rebro mag de persoonlijke gegevens van de medewerkers inzien. Andere medewerkers van Rebro mogen deze gegevens niet inzien.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Rebro te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Hoe en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Rebro treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van u adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Rebro zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wijzigingen

Rebro behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Mocht u vragen hebben over ons privacy verklaring, neem dan contact op met ons.