Privacy Verklaring Rebro

Zoals elk ander bedrijf vraagt ook REBRO c.s. gegevens van u. Zoals bijvoorbeeld adres gegevens of betalingsgegevens. Dan vraagt u zich wellicht af wat er met deze gegevens gebeurt.

Waarom heeft Rebro een privacyreglement?

Om u en de organisatie waar u voor werkt goed te kunnen ondersteunen, hebben medewerkers van Rebro gegevens nodig. Rebro draagt ervoor zorg dat er op zodanige wijze met uw persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy zo veel als mogelijk wordt beschermd en gewaarborgd.

Rebro houdt alleen die persoonsgegevens bij die zij nodig heeft om u van dienst te kunnen zijn, de dienstverleningsovereenkomst met u te kunnen uitvoeren, voor het bijhouden van web statistieken en om te kunnen voldoen aan de verplichte (wettelijke) vereisten.

Deze gegevens zijn natuurlijk van vertrouwelijke aard. Rebro ziet er dan ook strikt op toe dat uw gegevens worden beschermd en dat alleen bevoegde personen uw gegevens kunnen inzien. In onze privacyverklaring staat wie uw gegevens mogen inzien, hoe wij uw gegevens verwerken, hoe wij ze bewaren en hoe lang ze bewaard worden.

Welke gegevens worden door Rebro bijgehouden?

Rebro beschikt over gegevens van elke opdrachtgever die klant is bij ons. Rebro verzamelt slechts persoonsgegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld. De informatie kan onder meer, maar niet uitsluitend, bestaan uit voor – en achternaam, adresgegevens, geslacht, telefoonnummer, emailadres en overige persoonsgegevens die aan Rebro worden verstrekt. Rebro zal tevens persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet verplicht is.

Daarnaast beschikken wij over gegevens van onze eigen werknemers die bij ons in dienst zijn.

Welke medewerkers van Rebro kunnen uw gegevens inzien?

U kunt alleen informatie krijgen over uzelf, niet over anderen. Wij waarborgen niet alleen uw privacy, maar natuurlijk ook die van anderen. Rebro stelt zonder uw toestemming uw persoonlijke gegevens niet aan derden ter beschikking.

Slechts de directie en HR verantwoordelijke van Rebro mag de persoonlijke gegevens van de medewerkers inzien. Andere medewerkers van Rebro mogen deze gegevens niet inzien.

Hoe worden uw gegevens verwerkt?

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Rebro te verzoeken om inzage en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking. Ook bestaat het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en op gegevensoverdraagbaarheid. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Hoe en hoe lang worden de gegevens bewaard?

Rebro treft passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens van u adequaat beveiligd zijn tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

Rebro zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Wijzigingen

Rebro behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring overeenkomstig geldende wet- en regelgeving. Controleer daarom deze webpagina van tijd tot tijd om te zien of er veranderingen zijn opgetreden.

Mocht u vragen hebben over ons privacy verklaring, neem dan contact op met ons.